algemene voorwaarden

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Auden skincare, een volledig eigendom van Freya + Bailey Skincare Limited, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 71-75 Shelton Street, Londen, WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk, en waarvan het bedrijfsnummer 11540268 is. Deze algemene voorwaarden bevatten algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site, voorwaarden met betrekking tot de diensten en voorwaarden met betrekking tot de verkoop en aankoop van producten op de site. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Uw gebruik van de site en diensten en de aankoop van producten op deze site zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Belangrijke aansprakelijkheidsverklaring

De informatie die beschikbaar is op of via deze Site, en de Diensten geleverd via of in verband met deze Site, (inclusief het redactionele materiaal geleverd door de experts van Auden Skincare), is uitsluitend bedoeld als informatie en vormt geen advies of medisch advies. Producten zijn alleen voor cosmetische doeleinden en zijn niet goedgekeurd door een medische of farmaceutische vergunningverlenende instantie. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de Producten geschikt zijn voor u en het is niet onze verantwoordelijkheid om dit te doen. de Site of enige Inzending van een gebruiker bevat meningen, meningen, adviezen en aanbevelingen, deze meningen, meningen, adviezen en aanbevelingen worden niet door ons onderschreven en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid vanwege de nauwkeurigheid, lasterlijke aard, volledigheid, tijdigheid of anderszins van dergelijke opvattingen, meningen, adviezen en aanbevelingen.

We proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op de Site (en die door ons aan u wordt verstrekt als onderdeel van Diensten of Producten) correct is, maar de informatie is van algemene aard en is niet bedoeld om alle informatie met betrekking tot de onderwerpen waarnaar door de Site wordt verwezen en daarom aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen en sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enige actie die u zou kunnen ondernemen of verlies of letsel dat u zou kunnen lijden (direct of indirect inclusief verlies van loon, winst, kans of tijd, pijn en lijden, enige indirecte, gevolg- of speciale schade, hoe ook ontstaan) als gevolg van het vertrouwen op enige informatie op deze site.

Onze aansprakelijkheid jegens u in verband met enig product dat via de website is gekocht, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat product.

Datum van laatste update: 1 juni 2019

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden die onze aansprakelijkheid willen beperken of uitsluiten, zijn te allen tijde onderworpen aan uw wettelijke rechten (nadere details hierover vindt u in artikel 4.5).

1.

definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing. Auden skincare, betekent Freya+ Bailey Skincare Limited, gevestigd te 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk, en wiens ondernemingsnummer 11540268 is en 'wij', 'ons', 'onze' betekent Freya+ Bailey Skincare Limited of Freya+ Bailey.

"Verzendbevestiging" de e-mail die we u sturen ter bevestiging van uw bestelling (op dat moment wordt het contract tussen ons gevormd);

"Materialen" gedefinieerd in clausule 2.2;

"Producten" betekent alle producten die op de Site te koop worden aangeboden;

“Diensten” betekent alle informatie en diensten besteld en/of geleverd door Auden skincare, via of via de Site, inclusief maar niet beperkt tot. Voor alle duidelijkheid: alle elektronische informatie die aan u wordt verstrekt door Auden skincare, vormt een onderdeel van de "Service" en geen Product en zijn annuleringsrechten dienovereenkomstig van toepassing;

"Site" betekent de website op de URL www.audenskincare.com site of vervangende site(s) van tijd tot tijd;

"Inzending" betekent alle schriftelijke opmerkingen, inclusief een recensie die u aan ons verstrekt of die u rechtstreeks op de site plaatst met betrekking tot de producten, samen met eventuele foto's.

2.

Gebruik van deze site in het algemeen

2.1

U mag de site gebruiken voor persoonlijk en rechtmatig gebruik en in overeenstemming met deze voorwaarden en u mag geen materiaal van de site kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief voor de verkoop van goederen of diensten.

2.2

De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen op de Site en geleverd als onderdeel van de Producten of Diensten ("Materialen") zijn eigendom van Auden skincare en Freya+ Bailey Natural Skincare Limited of haar externe licentiegevers. Behalve voor zover uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden, is het u niet toegestaan om kopieën te maken van enig deel van enig materiaal, of iets op de site te verwijderen of te wijzigen, koppelingen naar of van de site op te nemen of te creëren zonder onze schriftelijke toestemming , of het verwijderen of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in Materialen of kopieën of de Materialen.

2.3

Als u een Inzending aan ons doet, gaat u ermee akkoord ons een exclusieve, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie te verlenen om deze wereldwijd te gebruiken op de Site (en beschikbaar te stellen aan andere gebruikers) en in ons marketingmateriaal en voor andere zakelijke doeleinden, en om bewerk uw Inzendingen in het geval dat Auden skincare, of Freya+ Bailey Natural Skincare Limited dit om welke reden dan ook nodig of wenselijk acht.

2.4

U erkent dat het doen van een inzending niet garandeert dat een dergelijke inzending, of een deel daarvan, op de website zal verschijnen, maar stemt ermee in dat Auden skincare, Freya+ Bailey Natural Skincare Limited, naar eigen goeddunken, ervoor kan kiezen om een inzending of een deel ervan weer te geven van een Inzending die u op de Website doet.

2.5

U garandeert en verklaart dat u eigenaar bent van of een licentie heeft om alle intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in alle Inzendingen die u op de Website doet.

2.6

U erkent dat u geen Inzending na indiening kunt bewerken of verwijderen.

2.7

Elke gebruiker die vindt dat een Inzending van andere gebruikers aanstootgevend is, wordt aangemoedigd om contact met ons op te nemen via customerservice@audenskincare.com. We zullen de relevante Inzending zo snel mogelijk beoordelen en zullen de maatregelen nemen die we nodig achten, indien van toepassing.

2.8

U mag de Site niet gebruiken om materiaal te plaatsen, uploaden of anderszins te verzenden dat obsceen of pornografisch, bedreigend, dreigend, racistisch, beledigend, lasterlijk, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins onwettig is, om de rechten lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins te schenden van anderen, om uw identiteit of status verkeerd voor te stellen, om deze site of een ander gerelateerd computersysteem te hacken, om buitensporige verkeerseisen te stellen, virussen af te leveren of kettingbrieven of soortgelijk materiaal door te sturen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het andere gebruikers ervan weerhoudt gebruik te maken van en te genieten van de Site of enige andere website of schade of vernietiging van de reputatie van Auden skincare,o Auden skincare,r Freya+Bailey Natural Skincare of enige derde partij.

2.9

Auden skincare, of Freya+Bailey Natural Skincare aanvaardt geen enkele verplichting om toezicht te houden op het gebruik van de site. Auden skincare, Freya+Bailey Natural Skincare behoudt zich echter het recht voor om alle informatie openbaar te maken zoals vereist door de wet en/of informatie of materialen te verwijderen, weigeren te plaatsen of te bewerken; om uw toegang te blokkeren en om andere maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig kunnen zijn om schending van deze algemene voorwaarden of schending van toepasselijke wet- of regelgeving te voorkomen. Auden skincare, Freya+Bailey Natural Skincare zal ook naar eigen goeddunken volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties en andere relevante autoriteiten met betrekking tot elk onderzoek naar vermoedelijke onwettige activiteiten of schending van netwerkbeveiliging.

2.10

Auden skincare, een volledig eigendom van Freya+Bailey Skincare, kan het formaat en de inhoud van de site van tijd tot tijd wijzigen. U dient uw browser elke keer dat u de Site bezoekt te vernieuwen om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie van de Site downloadt.

Jouw persoonlijke informatie

3.1

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Auden Skincare, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. In het geval dat Auden Skincare een reorganisatie ondergaat of wordt verkocht aan een derde partij, stemt u ermee in dat alle persoonlijke informatie die Auden skincare of moederbedrijf Freya+Bailey Skincare over u heeft kan worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij en gebruikt in overeenstemming met de Privacybeleid.

4.

Aansprakelijkheid

4.1

U wordt verwezen naar de belangrijke aansprakelijkheidsverklaring bovenaan deze voorwaarden. Onder voorbehoud van die verklaring gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van deze site en de service op een "as is" en "as available" basis is. Op die basis, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of in overeenstemming met uw wettelijke rechten, gaan Auden Skincare of Freya+Bailey Natural Skincare geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden aan met betrekking tot de Site of de Diensten of enige gegarandeerde of voorspelde resultaat van het gebruik van de Site, Diensten of Producten.

4.2

De site kan links naar externe sites en co-branded pagina's bevatten. Auden Skincare of Freya+Bailey Skincare hebben mogelijk links naar deze sites en co-branded pagina's opgenomen om u toegang te geven tot informatie en diensten die u mogelijk nuttig of interessant vindt. Auden Skincare onderschrijft de inhoud van externe sites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en pagina's of voor wat dan ook dat door hen wordt aangeboden.

4.3

Behoudens de belangrijke aansprakelijkheidsverklaring is Auden skincare of Freya+Bailey A Skincare niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze algemene voorwaarden als gevolg van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, het invoeren van onjuiste informatie door u.

4.4

De Site of documenten die met een Product worden meegestuurd, of de verpakking of etikettering van een Product, kunnen gebruiksinstructies, waarschuwingen, contra-indicaties en andere mededelingen bevatten. U moet deze kennisgevingen zorgvuldig lezen en opvolgen en ervoor zorgen dat anderen die de Producten gebruiken dit ook doen. Met inachtneming van de belangrijke aansprakelijkheidsverklaring zijn wij niet wettelijk aansprakelijk jegens u als een van deze niet wordt nageleefd.

4.5

Auden Skincare streeft er niet naar om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze bestuurders, werknemers, agenten of onderaannemers;

(b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

(c) schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979 (titel en stil bezit);

(d) schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door secties 13, 14 en 15 van de Sale of Goods Act 1979 (beschrijving, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en monsters); en

(e) defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987.

en alle uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Auden Skincare, het volledige merk van Freya+Bailey Skincare, die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, zijn te allen tijde onderworpen aan de bepalingen van dit artikel 4.5.

5.

Wachtwoord

5.1

Als onderdeel van de diensten die via deze site worden aangeboden, kunt u een individueel wachtwoord krijgen dat kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. Als dat het geval is, gebruikt u het wachtwoord alleen voor dergelijke toegang en niet voor enig ander doel. U moet uw wachtwoord te allen tijde vertrouwelijk houden en mag het wachtwoord niet bekendmaken of iemand anders toestaan uw wachtwoord te gebruiken. Elke inbreuk op een van deze voorwaarden door iemand aan wie u het wachtwoord bekendmaakt, zal worden behandeld alsof de inbreuk door u is gepleegd en zal u niet ontheven van uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden.

5.2

In het geval van een fout of fout in de werking van een wachtwoord, dient u het gebruik van het wachtwoord te staken, de site onmiddellijk te verlaten en Auden Skincare op de hoogte te stellen van een dergelijke fout of fout.

5.3

Auden Skincare, een volledig eigendom van Freya+Bailey Natural Skincare behoudt zich het recht voor om uw wachtwoord en gebruikersnaam op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen en u stemt ermee in Auden Skincare onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw registratiegegevens.

6.

Opschorting en beëindiging van de Dienst

6.1

Auden Skincare kan de werking van de Site opschorten voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden of om de inhoud of functionaliteit van de Site van tijd tot tijd bij te werken of te upgraden. Toegang tot of gebruik van de Site of pagina's die eraan gekoppeld zijn, zal niet noodzakelijk ononderbroken of vrij van fouten zijn.

6.2

Auden Natural Skincare kan de Dienst beëindigen en onmiddellijk stoppen met het verzenden van Producten naar u toe in het geval dat u een van deze algemene voorwaarden schendt of als u te laat komt of geen bedragen betaalt die verschuldigd zijn aan Auden Skincae, een volledig eigendom van Freya+Bailey Huidverzorging

Geschiktheid om Producten te kopen

7.1

Auden Skincare verkoopt op deze Site geen Producten aan kinderen onder de 16 jaar, hoewel het wel Producten die geschikt zijn voor kinderen aan volwassenen kan verkopen. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u de niet-transactionele delen van de site gebruiken, maar mag u geen producten van de site kopen. Door Producten te bestellen, verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent.

7.2

Om Producten te kopen, moet u een geldige creditcard of betaalpas van Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Shopify Pay, Amazon Pay, Delta of Switch indienen, of een geldige PayPal-betalingslogin. U garandeert dat de betaalkaart of PayPal-login die u indient, van u is. Alle creditcard-/debetkaarthouders en Paypal-gebruikers zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever of betalingsprovider. Auden Skincare, een volledig eigendom van Freya+Bailey Skincare, is niet verantwoordelijk in het geval dat uw betaalkaartaanbieder weigert om betalingen te autoriseren.

8.

Contractvorming

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw Bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod om een Auden Skincare-product te kopen via de site (en Auden Skincare behoudt zich het recht voor om bestellingen voor producten te weigeren). Er bestaat geen contract met betrekking tot de Producten totdat we u per e-mail hebben bevestigd dat het Product is verzonden (Verzendbevestiging). Onze aanvaarding van uw aanbod wordt als volledig beschouwd en het contract tussen ons komt tot stand wanneer we u de e-mail met de verzendbevestiging sturen.

9.

Informatie over prijzen, beschikbaarheid en verzending van Producten of

9.1

De informatie die op de Site wordt weergegeven met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid kan door Auden Skincare worden gewijzigd. De betaling van de Producten vindt plaats via de Site in overeenstemming met de procedure die op de Site wordt uitgelegd.

10

Hoewel we ernaar streven nauwkeurig te zijn, zijn alle beschikbaarheidsinformatie of schattingen van verzendingen op de Site met betrekking tot Producten bij benadering. Terwijl we uw bestelling verwerken, zullen we u per e-mail, telefoon of sms informeren als een van de door u bestelde Producten niet beschikbaar blijkt te zijn. Houd rekening met een levertijd van maximaal 10 werkdagen.

10.1

Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat een Product verkeerd geprijsd is op de Site. We bevestigen echter prijzen als onderdeel van onze verzendingsprocedures. Wanneer de werkelijke prijs van een Product lager is dan de prijs die op de Site wordt vermeld, brengen we het lagere bedrag in rekening en sturen we u het Product. Als de werkelijke prijs echter hoger is dan de prijs die op de site wordt vermeld, zullen we, naar eigen goeddunken, ofwel vóór verzending contact met u opnemen voor instructies, ofwel uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. Prijzen zijn inclusief btw, dus de prijs van een Product kan veranderen als u van buiten het VK bestelt (zie clausule 10.2 hieronder).

10.2

Producten worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk na acceptatie van uw bestelling naar uw afleveradres verzonden. Bezorgkosten en omzetbelasting worden in rekening gebracht in overeenstemming met uw locatie en u wordt op de site op de hoogte gebracht van de relevante kosten voordat u uw bestelling bevestigt. Houd er rekening mee dat alle bestellingen die we accepteren en die buiten de EU moeten worden geleverd, onbetaald worden afgeleverd.

11.

Annuleringsrecht voor verzonden Producten

11.1

Als u een consument bent, heeft u een wettelijk recht om een contract of bestelling te annuleren onder de consumentencontracten (informatie, annulering en extra kosten) Regulations 2013 gedurende de onderstaande periode. Dit betekent dat als je van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat je een product niet wilt ontvangen of houden, je ons tijdens de relevante periode op de hoogte kunt stellen van je beslissing om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te ontvangen. Neem onmiddellijk contact met ons op en we zullen ons best doen om te annuleren, aangezien bestellingen onmiddellijk naar ons magazijn worden verzonden voor snelle verwerking en transport naar u. Als uw producten zijn verzonden, kunnen we deze helaas niet annuleren en moet u het artikel onbeschadigd en ongeopend in de originele verpakking retourneren met een ontvangstbewijs als aankoopbewijs. Verzendkosten dienen door u te worden betaald

11.2

U hebt geen recht om een Contract voor de levering van Producten te annuleren in de volgende omstandigheden:

(a) waar vanwege hun aard (en de manier waarop u ervoor hebt gezorgd) het product/de producten niet kunnen worden geretourneerd (bijvoorbeeld, zonder beperking, cosmetica die is uitgepakt en behandeld op een manier die het niet langer verhandelbaar is voor andere klanten vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen of hygiëne); en/of

(b) waar het product/de producten zijn aangepast aan de door u gekozen specificaties.

11.3

Uw wettelijke recht om een contract te annuleren begint vanaf de datum van de Verzendbevestiging, dat is wanneer het contract tussen ons wordt gevormd. Uw deadline voor het annuleren van het Contract hangt dan af van wat u hebt besteld en hoe het wordt geleverd, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel:

Uw contract

Einde van de opzegtermijn

Je contract is voor een enkel product (dat niet in termijnen op aparte dagen wordt geleverd).

De einddatum is het einde van 14 dagen na de dag waarop u het product heeft ontvangen.

Voorbeeld: als wij u op 1 juli een verzendbevestiging bezorgen en u ontvangt het product op 10 juli, dan kunt u tussen 1 juli en 24 juli aan het einde van de dag annuleren.

Uw contract is voor een van de volgende:

(a) één product dat op een bepaalde dag wordt geleverd.

(b) meerdere producten die op verschillende dagen worden geleverd.

De einddatum is 14 dagen na de dag waarop u het laatste losse product of de laatste van de afzonderlijk bestelde producten heeft ontvangen.

Voorbeeld: als we u op 1 juli een verzendbevestiging geven en u ontvangt het enkele product of het eerste van uw afzonderlijke producten op 10 juli en het laatste product van uw meervoudige bestelling op 15 juli, kunt u annuleren met betrekking tot alle termijnen en eventuele of alle losse producten op elk moment tussen 1 juli en het einde van de dag op 29 juli11.4

Om een product te annuleren, moet je ons laten weten dat je hebt besloten te annuleren. De eenvoudigste manier om dit te doen is door een e-mail te sturen naar customerservice@freyaandbailey.com. Als u deze methode gebruikt, sturen we u een e-mail om te bevestigen dat we uw annulering hebben ontvangen. Het (de) Product(en) waarop de annulering betrekking heeft, moeten dan naar ons worden teruggestuurd op het volgende adres:

Auden Skincare, 71-75 Shelton Street, Londen, WC2H 9JQ

Bij het retourneren van artikelen wordt u sterk aangeraden de artikelen zorgvuldig in te pakken en een verzendbewijs te verkrijgen. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor pakketten die tijdens het transport verloren gaan.

11.5

Als u ons uw opzeggingsbericht per e-mail of per post stuurt, gaat uw opzegging in vanaf de datum waarop u ons de e-mail of de brief stuurt. U heeft ons bijvoorbeeld tijdig op de hoogte gesteld zolang u uw brief op de laatste dag van de opzegtermijn in de laatste post ontvangt of ons die dag voor middernacht e-mailt.

11.6

Als u uw product(en) annuleert, zullen wij:

(a) u de prijs terugbetalen die u voor de producten hebt betaald. Let echter op:

(i) het is ons wettelijk toegestaan om uw restitutie te verminderen om eventuele waardevermindering van de goederen weer te geven, als dit is veroorzaakt door uw behandeling op een manier die in een winkel niet is toegestaan; en (ii) wanneer u Producten retourneert waarop u een promotie- of andere korting hebt ontvangen, dekt de terugbetaling alleen de prijs die u hebt betaald.

(b) alle aan u verschuldigde terugbetalingen zo snel mogelijk en in elk geval binnen de hieronder vermelde termijnen te doen:

(i) 14 dagen na de dag waarop wij het product van u hebben teruggekregen

Houd er rekening mee dat het tot 10 dagen kan duren voordat we je retour ontvangen, afhankelijk van de postdienst die je gebruikt. Terugbetalingen worden meestal verwerkt op de dag van ontvangst, hoewel het nog een week kan duren voordat het bedrag op uw rekening wordt weergegeven.

(d) Restituties met betrekking tot Producten mogen alleen worden bijgeschreven op de creditcard of bankpas of PayPal-rekening die oorspronkelijk is gebruikt om de aankoop te doen. Als we om welke reden dan ook niet in staat zijn om de terugbetaling op deze kaart of rekening door te voeren, zullen we proberen contact met u op te nemen om alternatieve regelingen te bespreken.

11.7

Als een product bij u is afgeleverd voordat u besluit uw contract te annuleren:

(a) dan moet u deze zonder onnodige vertraging aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft laten weten dat u de bestelling wilt annuleren. Als u de Producten niet binnen 14 dagen na uw annulering retourneert, wordt u geacht de Producten te hebben geaccepteerd, waarna uw bestelling niet wordt terugbetaald tegen de prijs die op de Site is vermeld;

(b) onderhevig aan clausule 11.7 (c) hieronder, tenzij het product defect is of niet zoals beschreven, bent u verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de producten naar ons. Als het product een product is dat niet per post kan worden geretourneerd, schatten we dat als u de vervoerder gebruikt die het product bij u heeft afgeleverd, deze kosten niet hoger mogen zijn dan de bedragen die wij u voor de levering in rekening hebben gebracht. Als we hebben aangeboden het product bij u af te halen, brengen we u de directe kosten voor het ophalen in rekening (die niet wezenlijk in strijd zullen zijn met de bedragen die we u voor de levering in rekening hebben gebracht);

(c) Als u de producten aan ons hebt geretourneerd omdat ze defect zijn of verkeerd zijn beschreven, zullen we de prijs van de producten volledig terugbetalen.

11.8

Als consument zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Als consument heb je wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet zoals beschreven. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door uw recht op teruggave en terugbetaling in deze clausule of iets anders in deze voorwaarden.

12

Garanties

12.1

Auden Skincare, een volledig eigendom van Freya+Bailey Skincare Ltd, dat de Diensten met redelijke vaardigheid en zorg zullen worden geleverd.

13

Wettelijke rechten en terugbetalingen

13.1

Wij passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Kijk bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze algemene voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt. Telkens wanneer u producten bij ons bestelt, zijn de algemene voorwaarden die van kracht waren op het moment van uw bestelling van toepassing op het contract tussen u en ons. Als we deze algemene voorwaarden moeten herzien en dit een wezenlijke impact heeft op uw bestelling, zullen we contact met u opnemen om u redelijk van tevoren op de hoogte te stellen van de wijzigingen en u te laten weten hoe u het contract kunt annuleren als u niet tevreden bent met de wijzigingen.

Door op de site te bladeren, accepteert u dat u gebonden bent aan de huidige algemene voorwaarden die betrekking hebben op uw gebruik van de site. U dient deze te controleren elke keer dat u de site opnieuw bezoekt.

13.2

Deze algemene voorwaarden vormen het volledige begrip van de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en verklaringen met betrekking tot het onderwerp.

13.3

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van enige andere bepaling.

13.4

Auden Skincare, een volledig eigendom van Freya+Bailey Natural Skincare, kan de handhaving van haar rechten onder deze algemene voorwaarden uitstellen zonder ze te verliezen.

13.5

U stemt ermee in dat Auden Skincare, een volledig eigendom van Freya+Bailey Natural Skincare, de uitvoering van haar verplichtingen kan uitbesteden of deze algemene voorwaarden of een van haar rechten of verplichtingen kan overdragen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

13.6

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht, en u stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

13.7

Als u vragen of klachten heeft (over de Service of het gebruik van de Site door iemand anders), kunt u deze richten aan Auden Skincare Customer Service Department, 71-75 Shelton Street, Londen, WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk of e-mailen: customerservice@audenskincare. com.

14

Wedstrijden & Promoties

14.1

Promoties

Algemeen

ik. Door deel te nemen aan de Promotie stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en aan onze beslissingen, die definitief zijn in alle zaken met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, de Promotie, de trekking en/of de resultaten en er zal geen correspondentie of discussie worden ingevoerd.

ii. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor verloren, late, verkeerd geadresseerde, niet-bezorgbare of onvolledige inzendingen, hetzij als gevolg van systeemfouten of storingen, gebrekkige transmissies of andere telecommunicatiestoringen, inzendingen die niet zijn ontvangen als gevolg van hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook , verloren of onbeschikbare netwerkverbindingen, mislukte, onvolledige of onleesbare computer- of telefoontransmissies, typografische of systeemfouten en storingen, defecte transmissies, technische storingen of anderszins.

iii. Persoonlijke informatie die van deelnemers wordt verzameld, wordt door ons uitsluitend gebruikt in verband met de Promotie en zal niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve voor het uitvoeren van de Promotie en het in ontvangst nemen van de prijs, indien van toepassing.

iv. Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en elk geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met deze Overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

14.2

SOCIALE COMPETITIES Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot een Auden Skincare-weggeefactie op Facebook/Instagram of Pinterest. De promotor van de Auden Skincare-weggeefactie is Auden Skincare, een volledig eigendom van Freya+Bailey Natural Skincare Customer Service Department, 71-75 Shelton Street, Londen, WC2H 9JQ , Verenigd Koninkrijk (“Promotor”)

1. Geschiktheid

1.1 Deze prijstrekking staat open voor individuen over de hele wereld. Deelnemers moeten ouder zijn dan 16 jaar.

1.2 Werknemers van de organisator of een gelieerd bedrijf en hun directe familie, evenals sponsors van de prijstrekking en hun werknemers en juryleden van de prijstrekking en hun directe familie, of iemand anders die betrokken is bij de organisatie van de prijstrekking, mogen niet deelnemen de prijstrekking.

1.3 Deelnemers hebben toegang tot internet nodig om deel te nemen aan de prijstrekking.

1.4 Deelnemers moeten hun eigen actieve persoonlijke Pinterest/Facebook/Instagram-account hebben.

1.5 Deelnemers blijven onderworpen aan de algemene voorwaarden van Pinterest/Facebook/Instagram.

Abonnementsboxen en services 

Aankoop van abonnementsboxen. 

15 Voor terugkerende Bestellingen (een Abonnement) wordt een Abonnement geacht te zijn ingediend als u een actief account heeft op de datum waarop u gefactureerd moet worden. Account'-faciliteit op de Site. U kunt wijzigingen aanbrengen in elk Abonnement tot het moment waarop uw kaart wordt belast - deze wijzigingen kunnen worden aangebracht via de 'Mijn Account'-faciliteit die beschikbaar is op de Site.

15.1Als u een Abonnement aanschaft, sturen wij u regelmatig e-mails en/of sms-berichten om u op de hoogte te stellen van updates en aanbiedingen met betrekking tot dat Abonnement.

15.2 Uw indiening van een Bestelling of Abonnement komt neer op een aanbod om een contract met ons aan te gaan om de Product(en) van ons te kopen. U kunt uw Bestelling niet intrekken of annuleren, behalve zoals specifiek vermeld in deze Voorwaarden.

15.3 Alle relevante informatie met betrekking tot een Product is beschikbaar op de Site en wordt ingesloten in de Productverpakking.

Abonnement Retourneren

16 Volgens de wet kunnen we de retournering van behandelingen die ons pand hebben verlaten niet accepteren in ruil voor terugbetaling of omruiling, aangezien deze niet opnieuw kunnen worden gebruikt.

16.1 U hebt het recht om uw Bestelling te annuleren voordat u een e-mail met de verzendbevestiging ontvangt, maar we accepteren hierna geen annuleringsverzoek meer.